ร่วมทีมกับเรา

ตำแหน่ง : Store Supervisor
รายละเอียดงาน
   ดูแลความสะอาดของสถานที่จัดเก็บให้เป็นไปตามระบบ GMP
   ตรวจเช็คยอดคงเหลือของสินค้าสำเร็จรูปให้ถูกต้องครบถ้วนเสมอ
   สามารถชี้แจงปัญหา และแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้อง
   ประสานงานกับฝ่ายผลิตในการตามงานที่ส่งเข้าคลังสินค้า
   ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการทำงานที่กำหนดไว้อย่างถูกต้อง
   ตรวจเช็คบันทึกข้อมูลในการโหลดสินค้าขึ้นรถขนส่งตามแบบฟอร์ม
   รับ , จัดเก็บ และจัดส่ง สินค้าสำเร็จรูปตามระบบ FIFO
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
2. เพศชาย
3. อายุ 25 ปี ขึ้นไป
4. มีประสบการณ์ในงานสโตร์และขนส่งไม่น้อยกว่า 1 ปี
5. มีความรู้ในด้าน FIFO จากโรงงานอุตสาหกรรมอาหารหรือบริโภค
6. ผ่านการอบรมหลักสูตร GMP, HACCP และ ISO 9001
7. ทำงาน วันจันทร์-วันเสาร์


ตำแหน่ง : RD Chef Executive
รายละเอียดงาน
1. จัดเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมก่อนเริ่มทำการทดลองทุกครั้ง
2. ทดลองและพัฒนาสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
3. วางแผนการทดลอง มีเป้าหมายในการทดลองทุกครั้ง
4. จัดเตรียมฟอร์มข้อมูลระหว่างการทดลองทุกครั้งเมื่อมีการทดลอง
5. สรุปผลข้อมูลการทดลองทุกครั้งและนำส่งข้อมูลหลังจากทดลองเสร็จภายใน 1-2 วัน
6. คิดราคาสินค้าในแต่ละโปรเจค (ส่งทุกครั้งก่อนและหลังทำการทดลอง)
7. นำสินค้า Screen test กับทางลูกค้าและปรับต่อจาก Screen test
8. รับผิดชอบงานเตรียมการทดลองและข้อมูล และ แผนกอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อรับรองลูกค้าในการเข้าทำ ตัวอย่างสำหรับ Screen test / Sensory Test / Trial Batch / First Batch และการผลิตสินค้า
9. ประสานงานติดต่อข้อมูลการทดลองหรือสินค้าที่กำลังจะขายกับทุกแผนกที่เกี่ยวข้อง
10. ขอรหัสสินค้า รหัสวัตถุดิบต่างๆที่เป็นวัตถุดิบใหม่ (ทุกครั้งเมื่อมีสินค้าใหม่ควรขอล่วงหน้า 1-2 สัปดาห์หรือตามความเหมาะสม
11. จัดทำสเปกสินค้าใหม่หรือแก้ไขสเปกสินค้าทั้งเก่าและใหม่ (ส่งก่อน 1 สัปดาห์)
12. จัดเตรียมความพร้อมและเข้าประชุมแจ้งความคืบหน้าให้แผนกที่เกี่ยวข้องรับทราบ เมื่อมี Shelf life , Trail batch , First batch เพื่อรับลูกค้า
13. ติดตามสินค้า สุ่มชิม เก็บตัวอย่างของโปรเจคที่ได้รับมอบหมาย (อายุสินค้า , มีการปรับสูตรหรือเปลี่ยนกระบวนการ)
14. แม่นยำในข้อมูลสินค้า ทั้งสินค้าเก่าและใหม่ (หากมีการเปลี่ยนเปลี่ยงอัพเดตหัวหน้างานทุกครั้ง)
15. จัดทำใบทวนสูตรการผลิตในโปรเจคที่ได้รับมอบหมาย
16. มีความเข้าใจและเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการทดลอง
17. ให้ความร่วมมือกับบริษัทและแผนกต่างๆ ในการทำงานอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่กล่าวมา
ความจำเป็นในการฝึกอบรม
   ตามตาราง On The Job Training
คุณสมบัติผู้สมัคร

1. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
2. เพศ: ชาย / หญิง (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
3. อายุ: 23 ปี ขึ้นไป
4. ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาสินค้า มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
5. ทักษะความสามารถ : มีภาวะผู้นำ สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี มีความขยัน อดทน มุ่งมั่น


ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา
รายละเอียดงาน
1. อบรม สอนงาน และ ฝึกหัดงานลูกน้องในความดูแลให้เข้าใจในงานที่ทำ เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
2. สรุป R& D Budget ค่าใช้ง่ายประจำปี และรายเดือน รวมทั้งจัดลำดับความสำคัญของงานแต่ละ project เพื่อนัดลูกค้า Sereen test Sensory test และอื่นๆ
3. สรุปวางแผนประจำสัปดาห์ (Weekly Plan) ล่วงหน้ากับทีม เพื่อลงแผนการทดลองในแต่ละวัน
4. ตรวจสอบข้อมูลความพร้อมอุปกรณ์ และวัดถุดิบในการทดลองของแต่ละโปรเจคทุกครั้ง ร่วมกับ ทีมการตลาด ทีม Chef และแผนกที่เกี่ยวข้อง
5. ติดตามรายงานการทดลองประจำวัน (Daily work) ของแต่ละโปรเจคและส่งรายงานการทดลองภายใน 1-2 วัน
6. ส่งสูตร และราคาสินค้าที่จะชิมให้การตลาด ก่อนการ Screen test ส่วงหน้า 1 วัน
7. ติดต่อประสานงานแผนกที่เกี่ยวข้องในการทดลอง การเก็บอายุสินค้า / การผลิตสินค้าเพื่อเช้าวงความอร่อย ตัวอย่างเข้า product selection / ออก Barcode number / ตัวอย่างทำ Mierowave test! ส่งสินค้าถ่ายรูป และตัวอย่างส่งคลังสินค้าเพื่อทำ Transit test
8. ตรวจสอบเอกสารสเปกสินค้า (product specifcation) จาก supplier และจากลูกน้องที่ส่งมาให้ทุกครั้งก่อนส่งให้ทีม
9. รับผิดชอบการเรียกประชุมเพื่อแจ้งความคืบหน้าและความเข้าใจในงานการทดลองและก่อนหน้าการออกสินค้าใหม่
10. รับผิดชอบงานเตรียมการทดลองและข้อมูล และ แผนกอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อรับรองลูกค้าในการเข้าทำ ตัวอย่างสำหรับ Screen test / Sensory Test / Trial Batch / First Batch และการผลิตสินค้า
11. เข้าทวนสอบ วิเคราะห์ และร่วมแก้ปัญหาหน้างานทุกครั้งที่มีการผลิตสินค้าใหม่ รวมถึงสินค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบที่ผลิตอยู่เดิมเกิดปัญหาหรือต้องการการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
12. ติดต่อประสานงาน วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับลูกค้า Suppier และทีมงาน เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนในการพัฒนาสินค้า
13. หมั่นศึกษาหาข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์จากภายนอกเพื่อใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง แก้ไขปัญหาการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเข้าอบรม สัมมนาในนวัตกรรมใหม่ๆหรือหัวข้อที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาสินค้า
14. รับผิดชอบในการยื่น แก้ไข และติดตามเลขสารบบอาหาร และติดต่อหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อต่อใบอนุญาตโรงงาน
15. ให้ความร่วมมือกับบริษัทและแผนกต่างๆ ในการทำงานอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่กล่าวมา
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า
2. เพศชาย / หญิง (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
3. อายุ 26 ปี ขึ้นไป
4. มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาสินค้า เกิน 3 ปี และมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
5. มีภาวะผู้นำ สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี มีความขยัน อดทน มุ่งมั่น


ตำแหน่ง : Marketing Executive
รายละเอียดงาน
1. วางแผนโฆษณาออนไลน์ทุกช่องทาง เช่น Facebook / Instagram / Google / Line ฯลฯ
2. รับผิดชอบ เป้าหมายด้านการตลาด งานประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อเพิ่มการรับรู้ถึงแบรนด์
3. ดูแลการผลิตสื่อโฆษณา ภาพและวีดีโอโปรโมท
4. เขียน Content MKT Online ได้อย่างเหมาะสมและตรงกับผลิตภัณฑ์
5. วิเคราะห์ติดตามผล การทำ Online marketing
6. ทำกราฟฟิค และ ตัดต่อ VDO เบื้องต้น สำหรับ content ลง Facebook / Line Official / Website
7. ดำเนินกิจกรรมทางการตลาด ออกพบลูกค้า ออกงานอีเว้นท์ต่างๆได้
8. *หากมีความรู้ด้านแฟรนไชส์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. อายุ 23 ปีขึ้นไป เพศ ชาย , หญิง
2. การศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์การทำงาน 1 ปี ขึ้นไป ด้าน Online Marketing และสื่อออนไลน์อื่นๆ
4. มีความสามารถด้านการออกแบบโดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe illustrator และโปรแกรมตัดต่อเบื้องต้น
5. มีความเข้าใจใน Social Media, Content, Campaign Marketing
6. มีความสามารถด้านการใช้ Microsoft office บน MACOS และ WINDOWS
7. มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถปรับตัวเพื่อผลิตสินค้า และนวัตกรรมใหม่ๆ
8. บุคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์และการสื่อสารได้ดี
9. เป็นคนกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีไหวพริบ มีทักษะในการประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
10. มีความสามารถทางภาษาอังกฤษและสามารถยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้


ตำแหน่ง : Technician Supervisor
รายละเอียดงาน
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามแผนงานที่หัวหน้างานกำหนด และ บันทึกตามเอกสาร ISO
- ตรวจเช็คเครื่องตามบัญชีเครื่องจักรประจำวัน
- ควบคุมดูแลหม้อต้มไอน้ำ บ่อบำบัดน้ำเสีย ระบบน้ำดี ระบบดูดและเติมอากาศ ปั๊มลม
- ควบคุมค่าใช้จ่ายพลังงาน ไฟฟ้า น้ำ แก๊ส
- ซ่อมเครื่องจักรตามใบแจ้งซ่อม
- ปรับปรุงเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- งาน New Project ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานซ่อมบำรุง
- รายงานผลการคืบหน้างานที่ทำต่อผู้บังคับบัญชา
ความจำเป็นในการฝึกอบรม
- ตามตาราง On the job training
- ผู้ควบคุมหม้อต้มไอน้ำ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย / หญิง
2. อายุ 28 ปีขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา ปวส. ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์
4. ประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรการผลิตไม่น้อยกว่า 5 ปี
5. รู้ระบบการซ่อมบำรุงเครื่องจักร ตรวจเช็คระบบ PLC INVETER รู้พื้นฐานระบบ ISO